Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.07.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa (VRu) – budowa łącznika do m. Czerna – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-53/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.08.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/16e7825f-d5c8-4e27-9264-886e9de0b982
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie53.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 19.09.2022 r.
Numer umowy: 284/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: MOSTOWNIA Rafał Kuźma, Bronisław 5, 88-320 Strzelno
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa (VRu) – budowa łącznika do m. Czerna – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych