Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.11.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na pięć zadań
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-26/15
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
20-11-20105 godz. 09:30
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr 34/2015/RDWT, 35/2015/RDWT,36/2015/RDWT
data zawarcia umów : 27-11-2015
Kupujący ; Wyroby z drewna Pruś Justyna Łużna 585, 38-322 Łuzna
Sprzedający : ZDW Kraków RDW Tarnów 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5a

Umowa nr 37/2015/RDWT, 38/2015/RDWT
data zawarcia umów : 2015-11-27
Sprzedający : ZDW Kraków RDW Tarnów 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5a
Kupujący nie wyraził zgody na publikację swoich danych