Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.03.2016
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca Górna przy drodze wojewódzkiej Nr 957 Białka - Nowy Targ.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU3-221/3/2016
Wadium:
składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące zł 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 29.03.2016r. do godziny 9:00
-w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego Bank PEKAO S.A. 20 1240 6292 1111 0010 5128 0225 z dopiskiem : Nr sprawy ZDW-DU-3-221/3/2016 – Dzierżawa parkingu Krowiarki w m. Zubrzyca Górna.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.03.2016 r. do godziny 12:00
Rozstrzygnięcie postępowania: