Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.08.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zatoki autobusowej przy DW 980 w m. Rzepiennik Biskupi
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-85/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
29.08.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15e56182-862e-4e6b-9759-3978dc1022d6
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie85.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 292/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 28.09.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zatoki autobusowej przy DW 980 w m. Rzepiennik Biskupi

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: USŁUGI BUDOWLANE – BRUKARSTWO PRUCHNICKI SPÓŁKA CYWILNA Mieczysław Pruchnicki, Krzysztof Pruchnicki ul. Generała Sikorskiego 27A, 33-180 Gromnik

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.