Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.12.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-130/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 1,
- 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 2
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.02.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/69dbe7d8-e5f8-441e-9b4a-b9b8b1bc0012
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie130.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach: