Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.06.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-26/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.07.2019 r. godzina 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal/
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=c6df14fc-d01c-45f6-ab72-f17f21477e0d
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg26.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 26.09.2019 r.
Numer umowy: 148/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. dr J. Babińskiego 71B, 30-394 Kraków
Przedmiot umowy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych